American Family and Friends 2nd Edition

کتاب های فمیلی اند فردز مخصوص کودکان 12-6 سال میباشد . این مجموعه شامل 4 کتاب میباشد و هر کتاب در 5 ترم تدریس میشود.این کتاب مطابق با سيستم آمريکايي (American Accent) با تمرکز بر مهارت گفتاري و نوشتاري و بر پايه ي Phonics به تقويت گام به گام مهارت هاي مربوط به تلفظ صحيح و مکالمه مي پردازد. اين مجموعه با ارائه ي نکات گرامري و گسترش دايره واژگان سعي در تقويت مهارت هاي اجتماعي و عاطفي زبان آموز در محيط آموزشي و منزل دارد.

77040910 - 77040912